Organisatie

College van Bestuur

Opmaat groep hanteert een organieke scheiding. Dit houdt in dat het bestuur en toezicht worden ondergebracht in twee aparte organen, de bestuurder én een Raad van Toezicht.

De dagelijkse leiding en algehele verantwoordelijkheid van Opmaat groep is in handen van mw. Annemie Martens (voorzitter college van bestuur). Zij werkt hierbij samen met dhr. Remko Meeuwsen (directeur bedrijfsvoering) en de medewerkers van het bestuursbureau. 

Het bestuursbureau ondersteunt het college van bestuur en de scholen t.a.v. de volgende vijf domeinen: onderwijs, personeel, financiën, beheer en communicatie. Full-serviced, alles in eigen beheer. 
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de bevoegdheden door het College van Bestuur. Zij adviseert het bestuur en is ook de werkgever van het College van Bestuur. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies. De Code Goed Bestuur in het primair onderwijs  is het uitgangspunt van het toezicht.

Jaarlijks legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het gevoerde toezicht via het jaarverslag. 

De Raad van Toezicht van Opmaat groep wordt gevormd door de volgende vijf leden: 

Dhr. Wilan van Kuijk (voorzitter) 
Mw. Ellen Kroese (vicevoorzitter) 
Dhr. Coen van Hoof
Mw. Marijke Megens
Mw. Vivian van de Ven
Mw. Evelien Ketelaar

De Raad van Toezicht vergadert ten minste 8 keer per jaar en neemt daarnaast deel aan diverse bijeenkomsten met andere geledingen binnen de stichting en stakeholders. 
 

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Opmaat groep is een directe gesprekspartner voor het college van bestuur. De GMR denkt en beslist mee over het beleid. Alle scholen van Opmaat groep kunnen zich in de GMR vertegenwoordigen door een ouder- en een personeelslid af te vaardigen. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden van de GMR geven, afhankelijk van het onderwerp, instemming of advies aan de beleidskeuzes van het college van bestuur.

Wilt u contact opnemen met de GMR? Dat kan via: gmr@opmaatgroep.com.

Cookie instellingen